ch.9 problem.5

1666 days ago by g1.kjiwon

u=vector([I,I,I]) v=vector([I,-1*I,I]) print v.hermitian_inner_product(u) #<u,v> print u.norm() #llull print v.norm() #llvll print (u+v).norm() #llu+vll 
       
1
sqrt(3)
sqrt(3)
2*sqrt(2)
1
sqrt(3)
sqrt(3)
2*sqrt(2)