Ch-7-Prob-2-New-박종우

2244 days ago by matrix

v1=vector([2,0,1,3,2]) v2=vector([6,3,5,2,4]) v3=vector([0,-5,0,6,2]) v4=vector([3,2,6,0,2]) S1=column_matrix([v1,v2,v3,v4]) C1=S1.transpose()*S1 print C1.det() 
       
16845
16845